MŪSU UZŅĒMUMA DATU PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

Pēdējoreiz atjaunots: 2020. gada 5. jūnijā

Lūdzu, ņemiet vērā turpinājumā sniegto svarīgo informāciju par to, kā uzņēmums Karo Pharma AB un tā meitasuzņēmumi (turpmāk kopā saukti “Karo Pharma”) apstrādā jūsu personīgo informāciju, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni ar savu kontaktinformāciju vai saistībā ar savu medicīnisko jautājumu, sūdzību vai paziņojumu par nevēlamu notikumu. Šajā paziņojumā ir izskaidrots, kā Karo Pharma izmanto personas datus, ko mēs par jums ievācam, kad jūs mūsu tīmekļa vietnē https://www.karopharma.se (“Vietne“) iesniedzat medicīnisku jautājumu, sūdzību vai paziņojumu par nevēlamu notikumu. Šajā lapā sniegta informācija par mūsu politiku attiecībā uz personīgās informācijas ievākšanu, izmantošanu un izpaušanu.

Atbildīgais par datu apstrādi

Atbildīgais par datu apstrādi, apstrādājot jūsu personīgo informāciju saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, ir uzņēmums Karo Pharma.

Kādiem nolūkiem mēs izmantojam jūsu personīgo informāciju?

Kad jūs mūsu Vietnē iesniedzat mums savu kontaktinformāciju,
jūsu personīgā informācija tiek apstrādāta, lai mēs varētu sniegt jums jūsu pieprasīto saturu un pakalpojumus. Piemēram, ja norādāt, ka vēlaties lejupielādēt Karo Pharma sarakstītās baltās grāmatas, jums tiek lūgts norādīt savu vārdu un e-pasta adresi, ko mēs saglabājam, lai varētu jums nosūtīt jūsu prasīto informāciju.

Ja iesniedzat mums savu kontaktinformāciju, aizpildot pieprasījuma formu kontaktu sadaļā vai atsūtot mums e-pastu, jūsu personīgā informācija tiek apstrādāta, lai mēs varētu ar jums sazināties. Mēs varam saglabāt informāciju par lietotājiem, kuri ir ar mums sazinājušies, lai varētu atbilstoši atbildēt uz jautājumiem vai bažām, kā arī vēlākas komunikācijas nolūkiem.

Ja esat iesniedzis mums savu kontaktinformāciju, jūsu personīgā informācija var tikt apstrādāta, lai sūtītu jums mārketinga materiālus par mūsu programmām, produktiem, ieteikumiem vai pakalpojumiem.

Kad iesniedzat mums medicīnisku jautājumu, sūdzību vai paziņojumu par nevēlamu notikumu,
jūsu personīgā informācija tiek apstrādāta, lai uzņēmums Karo Pharma varētu izpildīt piemērojamo likumu un normatīvo aktu prasības.

Jūsu personīgā informācija tiek apstrādāta nolūkā izskatīt jūsu medicīnisko jautājumu, sūdzību vai paziņojumu par nevēlamu notikumu.

Kādu personīgo informāciju mēs par jums ievācam?

Kad jūs mūsu Vietnē iesniedzat savu kontaktinformāciju
Kontaktinformācija, piemēram, vārds un e-pasta adrese.

Kad iesniedzat mums medicīnisku jautājumu, sūdzību vai paziņojumu par nevēlamu notikumu
Jūsu iesniegtā personīgā informācija, kas var ietvert šādu: jūsu vārds (tai skaitā vārda prefikss jeb uzruna); dzimums; mājas adrese; vecums un dzimšanas datums; e-pasta adrese; sociālo mediju lietotājvārds; tālruņa numurs(-i) un speciālas kategorijas personīgā informācija, ko mums iesniedzat un kas var ietvert šādu: medicīniskās diagnozes dati; recepšu dati; cita jūsu iesniegtā ar veselību saistītā informācija (piemēram, veselības informācija, informācija par seksuālo dzīvi un seksuālo orientāciju, invaliditāti un invaliditātes veidu, veselības riska faktoriem, personīgo saskari un novērošanas datiem); un attiecības ar personu (“Personīgā informācija“).

Kā mēs ievācam jūsu personīgo informāciju?

Mēs ievācam un apstrādājam datus, kad jūs, izmantojot jebkādas saziņas metodes, iesniedzat mums jebkādu personīgo informāciju. Jūs vienmēr varat izvēlēties, vai sniegt mums personīgo informāciju. Tomēr noteikta personīgā informācija ir nepieciešama, lai mēs varētu izpildīt savus likumā noteiktos pienākumus saistībā ar jūsu medicīnisko jautājumu, sūdzību vai paziņojumu par nevēlamu notikumu.

Kāds ir tiesiskais pamats jūsu personīgās informācijas izmantošanai?

Kad jūs mūsu Vietnē iesniedzat savu kontaktinformāciju
Personīgās informācijas par jums apstrāde nolūkā sniegt jums saturu un pakalpojumus pēc jūsu pieprasījuma ir pamatota ar mūsu leģitīmo interesi atbildēt uz jūsu pieprasījumu un sniegt jums atbilstošu materiālu.

Personīgās informācijas par jums apstrāde nolūkā sazināties ar jums, kad esat aizpildījis saziņas formu mūsu Vietnē vai atsūtījis mums e-pastu, ir pamatota ar mūsu leģitīmo interesi sazināties ar jums vai atbildēt jums.

Personīgās informācijas par jums apstrāde mārketinga nolūkiem ir pamatota ar mūsu leģitīmo interesi veikt tiešo mārketingu, lai informētu jūs par mūsu programmām, produktiem, ieteikumiem vai pakalpojumiem.

Kad iesniedzat mums medicīnisku jautājumu, sūdzību vai paziņojumu par nevēlamu notikumu
Personīgās informācijas par jums apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu izpildīt savus likumā noteiktos pienākumus: veikt uzraudzību, apkopot informāciju un ziņot par aizdomām par jebkādiem nevēlamiem notikumiem uzraugošajām iestādēm, un nodrošināt drošuma novērošanu un nepārtrauktu uzraudzību attiecībā uz KARO Pharma medicīnisko produktu, medicīnisko ierīču un kosmētikas ieguvumu/risku līdzsvaru.

Bez tam personīgās informācijas par jums apstrāde nolūkā atbildēt uz jūsu medicīniso jautājumu vai izmeklēt jūsu sūdzību ir pamatota ar mūsu leģitīmo interesi, jo, neapstrādājot jūsu personīgo informāciju, mēs nevarētu atbildēt uz jūsu jautājumu.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personīgo informāciju?

Kad jūs mūsu Vietnē iesniedzat savu kontaktinformāciju
Mēs glabājam jūsu personīgo informāciju tik ilgi, cik mums ir nepieciešams apstrādāt jūsu personīgo informāciju nolūkam, kādā to ievācām. Kad mums vairs nav vajadzīga jūsu personīgā informācija, mēs to izdzēšam.

Kad iesniedzat mums medicīnisku jautājumu, sūdzību vai paziņojumu par nevēlamu notikumu
Mēs glabājam jūsu personīgo informāciju tik ilgi, cik to nosaka likums, tas ir:

  • Nevēlama notikuma gadījumā – 10 gadus pēc tam, kad attiecīgā produkta licencei ir beidzies termiņš vai tā jebkur pasaulē tikusi anulēta.
  • Medicīnisku jautājumu gadījumā – līdz 3 gadiem no jautājuma datuma.

Kad augstāk minētais laika periods ir pagājis, Karo Pharma izdzēš jūsu personīgo informāciju.

Kam mēs nododam jūsu personīgo informāciju?

Iesniedzot savu personīgo informāciju, jūs piekrītat, ja jūsu personīgā informācija būs pieejama Karo Pharma darbiniekiem, kā arī pilnvarotiem darbiniekiem noteiktos piegādes un pakalpojumu uzņēmumos, kas sniedz pakalpojumus uzņēmumam Karo Pharma.

Turklāt mums var būt nepieciešams pārsūtīt apstrādāto jūsu personīgo informāciju medicīniska jautājuma, sūdzības vai paziņojuma par nevēlamu notikumu izskatīšanai noteiktām uzraugošajām iestādēm ES robežās un ārpus ES. Parasti uzraugošās iestādes nesaņem pacientus identificējošu personīgo informāciju, piemēram, vārdu.

Jūsu personīgās informācijas pārsūtīšana ārpus jūsu dzīvesvietas valsts

Jūsu personīgā informācija var tikt pārsūtīta uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas. Valstīs, uz kurām mēs nosūtām personīgo informāciju, var nebūt datu aizsardzības likumu, kas sniedz atbilstoša līmeņa aizsardzību jūsu personīgajai informācijai.

Uzņēmums Karo Pharma veic atbilstošus juridiskus un tehniskus pasākumus (kas ietver datu pārsūtīšanas līgumu slēgšanu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas apstiprinātajiem parauga punktiem), lai nodrošinātu, ka trešās puses, kurām Karo Pharma šajās valstīs pārsūta jūsu personīgo informāciju, apņemas nodrošināt jūsu personīgās informācijas atbilstoša līmeņa aizsardzību. Plašāku informāciju par datu pārsūtīšanas līgumiem jūs varat atrast šeit.

Jūsu personīgās informācijas aizsargāšana

Uzņēmums Karo Pharma var nodot jūsu personīgo informāciju piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, iepriekš veicot atbilstošu uzticamības pārbaudi saskaņā ar Karo Pharma politikām un procedūrām un noslēdzot rakstisku līgumu, kas uzliek piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem pienākumu izmantot atbilstošus drošības līdzekļus attiecībā uz rīkošanos ar jūsu personīgo informāciju (tai skaitā attiecībā uz jūsu personīgās informācijas konfidencialitāti un atbilstošu tehnisku un organizatorisku drošības pasākumu veikšanu).

Uzņēmums Karo Pharma veiks atbilstošus juridiskus, organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personīgo informāciju, kā to nosaka piemērojamie privātuma un datu aizsardzības tiesību akti.

Atteikšanās no mārketinga e-pastiem

Ja mēs apstrādājam jūsu personīgo informāciju mārketinga nolūkiem un jūs vairs nevēlaties saņemt no mums preses relīzes vai jebkāda cita veida informāciju, jūs varat nosūtīt mums e-pastu, izmantojot saiti “Sazinieties ar mums” vai atteikšanās pogu mūsu e-pastu formās, lai izmainītu savas preferences.

Jūsu datu aizsardzības tiesības

Ievērojot izņēmumus, kas noteikti piemērojamajos datu aizsardzības tiesību aktos, jums ir šādas tiesības:

  • tiesības piekļūt – pieprasīt informāciju attiecībā uz jūsu personīgās informācijas apstrādi, tai skaitā tiesības saņemt jūsu personīgās informācijas kopiju;
  • tiesības izlabot – pieprasīt jūsu personīgās informācijas labošanu un/vai dzēšanu vai iebilst pret jūsu personīgās informācijas apstrādi;
  • tiesības ierobežot – pieprasīt jūsu personīgās informācijas apstrādes ierobežošanu;
  • tiesības iebilst – iebilst pret jūsu personīgās informācijas apstrādi, noteiktos apstākļos, ja tas nekaitē mūsu spējai izpildīt mūsu likumā noteiktos pienākumus;
  • tiesības pārvietot datus – pieprasīt jūsu personīgās informācijas, ko esat iesniedzis KARO Pharma, saņemšanu vai pārsūtīšanu citai organizācijai mašīnlasāmā formātā;
  • tiesības sūdzēties – iesniegt sūdzību savai vietējai datu aizsardzības iestādei vai tiesai, ja tiek pārkāptas jūsu datu aizsardzības tiesības. Jums var būt tiesības uz atlīdzību par kaitējumu vai ciešanām, kas radītas vai pārdzīvotas jūsu personīgās informācijas pretlikumīgas apstrādes rezultātā.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Karo Pharma atbildēs uz jūsu pieprasījumu bez nepamatotas kavēšanās, taču ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas. Šis termiņš nepieciešamības gadījumā var tikt pagarināts par vēl diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu skaitu un sarežģītību. Par šādu pagarinājumu mēs jūs informēsim viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, norādot arī kavēšanās iemeslus.

Izmaiņas mūsu privātuma paziņojumā

Karo Pharma patur tiesības atjaunot vai mainīt savu privātuma paziņojumu jebkurā laikā un publicēt atjaunotās versijas šajā Vietnē.

Sīkdatnes

Sīkdatnes/ Tīmekļa servera žurnāli: Līdzīgi kā citās komerciālās tīmekļa vietnēs mūsu Vietnē tiek izmantota standarta tehnoloģija, ko sauc par “sīkdatnēm”, un tīmekļa servera žurnāli, lai apkopotu informāciju par to, kā mūsu Vietne tiek lietota. Sīkdatnes ir tīmekļa pārlūka programmas funkcija, kas ļauj tīmekļa serveriem atpazīt datoru, kas izmantots, lai piekļūtu tīmekļa vietnei. Sīkdatnes ir nelielas datu vienības, ko lietotāja tīmekļa pārlūks saglabā lietotāja cietajā diskā. Ar sīkdatnēm un tīmekļa servera žurnāliem iegūtā informācija var ietvert apmeklējuma datumu un laiku, apskatītās lapas, mūsu tīmekļa vietnē pavadīto laiku un tīmekļa vietnes, kas apmeklētas tieši pirms un pēc mūsu tīmekļa vietnes. Šī informācija tiek ievākta kā datu kopums. Nekas no šīs informācijas nav saistīts ar jums kā personu.

Protams, jūs varat savā datorā atspējot sīkdatnes, norādot to sava pārlūka preferencēs vai opciju izvēlnēs. Taču pastāv iespēja ka, atspējojot sīkdatnes, dažas mūsu tīmekļa vietnes daļas nedarbosies pareizi. Ja jums ir kādi jautājumi par sīkdatņu atspējošanu, konsultējieties ar savu pārlūka pakalpojuma sniedzēju/ražotāju.

Mēs izmantojam mūsu Vietnē ievāktu neidentificējošu informāciju, lai labāk izprastu, kā jūs izmantojat mūsu Vietni un uzlabotu jūsu pieredzi. Piemēram, mēs varam izmantot šo informāciju, lai uzlabotu mūsu Vietnes dizainu un saturu vai analizētu mūsu piedāvātās programmas un pakalpojumus.

Sazinieties ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi vai prasības attiecībā uz jūsu personīgās informācijas apstrādi vai ja jums ir nepieciešama papildu informācija, lūdzu, sazinieties:

Datu aizsardzības speciālists
E-pasts: dpo@karopharma.com

Versija: 2.0